Frequently Asked Questions

How long are your Sunday services? Nhóm Chủ Nhật dài khoảng bao lâu?


Our services last approximately 1.5 - 2 hours. We recommend arriving about 15 minutes before the service to allow time for parking and seating. Nhóm Chủ Nhật tại nhà thờ của chúng tôi kéo dài khoảng 1,5 - 2 tiếng. Nếu có thể được, bạn nên đến khoảng 15 phút trước giờ nhóm để cho thời gian đỗ xe và chỗ ngồi.
What should I wear? Tôi nên mặc gì đây?


God is more concerned with people’s hearts than what they are wearing. When you worship with us you should be comfortable. Feel free to wear what you want, whether that’s a suit or jeans. Come as you are! Chúa quan tâm nhiều đến tấm lòng của mọi người hơn những gì họ đang mặc. Khi bạn thờ phượng với chúng tôi, bạn nên cảm thấy thoải mái. Hãy mặc những gì bạn muốn, cho dù đó là một bộ đồ vest hoặc quần jean để có thể cảm thấy thoải mái nhất!
Will I be asked to give an offering? Tôi có phải dâng hiến cho nhà thờ không?


Tithing/giving is intended to be a joy and a blessing. It never is a requirement for salvation.
The New Testament talks about the importance and benefits of giving. all tithes and offerings should be given with pure motives and an attitude of worship to God and service to the body of Christ.
Guests and new comers are not required or expected to give or to make any financial contribution. We want our guests to feel welcome without being anxious (feeling obligated to give) during the time of offering.
Dâng hiến và lạc hiến được định là một sự vui mừng và một phước hạnh cho những người tin Chúa. Nó không bao giờ được xem như là một điều kiện cho sự cứu rỗi.
Kinh Thánh xác định tầm quan trọng của việc dâng hiến. Việc dâng hiến và lạc hiến phải được làm với mục đích thanh sạch, với thái độ tạ ơn và lòng phục vụ cho hội thánh.
Các quan khách và những thân hữu của chúng tôi không bao giờ bị đòi hỏi hoặc trông mong phải dâng hiến hay đóng góp về tài chánh. Chúng tôi muốn các bạn cảm thấy được hoan nghênh mà không phải lo lắng (cảm thấy bị ràng buộc phải đóng góp) trong thời giờ dâng hiến.
As a visitor, will I have to say anything or be singled out? Là một khách mời, tôi có phải nói hay giới thiệu về bản thân không?


You will not be asked to say anything or introduce yourself as a visitor. As our way of welcoming you, we do ask all of our guests to raise their hand so that we may greet you. Bạn sẽ không cần nói bất cứ điều gì hoặc giới thiệu về bản thân nếu bạn cảm thấy ngại ngùng. Chúng tôi có thể mời các bạn lần đầu ghé thăm nhà thờ giơ tay để chúng tôi có thể chào đón.
If I need prayer, will you pray for me? Nếu tôi cần được cầu nguyện, Hội Thánh có thể cầu thay cho tôi không?


Toronto Vietnamese Victory is a praying church. We have intercessory prayer before each service. We pray corporately on Tuesday evenings at 8:00pm. After each service, the Pastor will invite those who are in need to come forward and be prayed for by a member of our intercessory prayer team. If you wish, you may also send prayer requests through the PRAYER REQUEST tab on our website or CONTACT US. Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam là một nhà thờ của sự cầu nguyện. Chúng tôi cầu nguyện trước mỗi buổi nhóm lại Chủ Nhật. Chúng tôi cũng trung tín trong sự cầu nguyện vào mỗi 8PM tối thứ Ba hang tuần. Sau mỗi giờ nhóm, Mục Sư sẽ mời những bạn muốn được cầu thay tiến lên để được đặt tay cầu nguyện bởi một thành viên trong nhóm cầu nguyện của Hội Thánh. Nếu muốn, bạn cũng có thể gửi nhu cầu cầu thay qua tab PRAYER REQUEST trên trang web của chúng tôi hoặc CONTACT US.
Will I have a chance to meet the Pastor? Tôi có cơ hội được gặp Mục Sư không?


Pastor. Khanh Thai and his wife Nhung Leu alway look forward to meeting visitors and spending time with members after each service. They are usually available in the foyer to greet visitors and friends, as well as speak with those who have questions about the church or the message.. Mục Sư Thái Lập Khánh và vợ Nhung Lều luôn mong muốn được gặp gỡ và dành thời gian với các vị khách và thành viên sau mỗi giờ nhóm. Mục sư và phu nhân thường có mặt trong tiền sảnh để chào đón các vị khách và bạn bè, cũng như nói chuyện với những người có câu hỏi về nhà thờ hoặc thông điệp của buổi nhóm.
What is your core beliefs? Niềm tin của Hội Thánh là gì?


To know more about our churchs's core beliefes or statement of faith, as well as team members, please visit ABOUT US page. Để biết thêm về niềm tin của Hội Thánh hoặc tuyên bố của đức tin, cũng như các thành viên trong nhóm, vui lòng truy cập trang ABOUT US.